17.3.2016

Landsskipulagsstefna 2015-2026 afgreidd frá Alþingi

  • Hvalaskoðunarbátur leggur úr höfn

Alþingi samþykkti í gær, 16. mars, þingsályktun um landsskipulagsstefnu 2015-2026. 

Samþykkt hennar markar ákveðin tímamót í skipulagsmálum hér á landi. Með henni er í fyrsta sinn sett fram heildstæð stefna á landsvísu um skipulagsmál. Stefnan varðar byggðaþróun í þéttbýli og dreifbýli, auk skipulagsmála á miðhálendinu. Þá er einnig vikið að skipulagsmálum haf- og strandsvæða.

 Þingsályktun um landsskipulagsstefnu 2015-2026

 Skýrsla um samráðsferli við mótun landsskipulagsstefnu

Við mótun landsskipulagsstefnu hefur verið lögð rík áhersla á opið samráðsferli og gegnsæi, til að stuðla að sem breiðastri samstöðu um inntak hennar og áherslur. Nálgast má upplýsingar um vinnslu tillögunnar á www.landsskipulag.is

Leiðarljós landsskipulagsstefnu 2015-2026

Í landsskipulagsstefnu er eftirfarandi lagt til grundvallar auk markmiða skipulagslaga:

  • Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að sjálfbærri þróun.
  • Að skipulag byggðar og landnotkunar sé sveigjanlegt og stuðli að seiglu gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum.
  • Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að lífsgæðum fólks.
  • Að skipulag byggðar og landnotkunar styðji samkeppnishæfni landsins alls og einstakra landshluta.

Viðfangsefni landsskipulagsstefnu 2015-2026

Landsskipulagsstefna felur í sér stefnu um fjögur viðfangsefni:

  •  Skipulag á miðhálendi Íslands.
  •  Skipulag í dreifbýli.
  •  Búsetumynstur og dreifingu byggðar.
  •  Skipulag á haf- og strandsvæðum.

 

Undir hverju af viðfangsefnunum fjórum er fyrst sett fram eitt yfirmarkmið og síðan markmið sem varða einstaka efnisþætti eða málaflokka eins og byggð, náttúruvernd, orkuvinnslu eða samgöngur. Hverju markmiði er síðan fylgt eftir með aðgerðum eða leiðum sem ætlað er að stuðla að framfylgd viðkomandi markmiðs.

Framfylgd landsskipulagsstefnu 2015-2026

Í landsskipulagsstefnu eru sett fram sjónarmið og áherslur í skipulagsmálum, til útfærslu í skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Sveitarfélög skulu byggja á landsskipulagsstefnu við gerð aðal- og svæðisskipulags. Þar útfæra sveitarstjórnir hvernig þær telja best við eiga að vinna úr stefnunni innan sinnar lögsögu og í samvinnu við önnur sveitarfélög þegar þannig háttar.

LSK_tengsl_v_aaetlanir_minni

Landsskipulagsstefna getur einnig haft áhrif á áætlanir stjórnvalda á landsvísu í málaflokkum sem varða landnotkun og byggðaþróun. Gert er ráð fyrir að við mótun slíkra áætlana ríkisins sé horft til þeirra áherslna sem settar eru fram í landsskipulagsstefnu. Það getur átt við áætlanir eins og byggðaáætlun, kerfisáætlun, rammaáætlun og samgönguáætlun, svo dæmi séu tekin.

Auk þess að vera framfylgt í gegnum skipulagsáætlanir sveitarfélaga og áætlanagerð ríkisins, felur landsskipulagsstefna einnig í sér tiltekin verkefni, svo sem leiðbeiningar- og þróunarverkefni, til að hrinda tilteknum markmiðum stefnunnar í framkvæmd.